Mullebergh accountancy & advies BV, Molenstraat 35, 6121 XD Born, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Mullebergh accountancy & advies verwerkt uw persoonsgegevens daar u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • ID-gegevens incl. burgerservicenummer (mede vanwege Wwft-verplichtingen)
 • Bankrekeningnummer

Voor zover nodig worden dergelijke gegevens ook van personeelsleden verwerkt indien wij voor u als relatie de salarisverwerking verzorgen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mullebergh accountancy & advies mag uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk verwerken voor de volgende doelen:

 • het verlenen van onze diensten waarvoor u een opdrachtbevestiging heeft verstrekt;
 • het beheer van onze systemen mede omvattend het onderhoud en installeren van nieuwe versies zowel voor verwerking “in house” als “in de cloud”, door onze eigen organisatie als door een sub-verwerker;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten, alsmede toezending van nieuwsbrieven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mullebergh accountancy & advies neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mullebergh accountancy & advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor persoonsgegevens een bewaartermijn van 7 jaar naar analogie van de gebruikelijke termijnen van de belastingdienst. Waar het gaat om verzuimbeheer, gerechtelijke procedures en informatie omtrent indiensttreding is de termijn 2 jaar na uitdiensttreding (op grond van Vrijstellingsbesluit WBP resp. Wet op Rijksbelastingen).


Delen van persoonsgegevens met derden

Mullebergh accountancy & advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mullebergh accountancy & advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Mullebergh accountancy & advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Via onze website worden geen gegevens verzameld.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mullebergh accountancy & advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u ter beschikking hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mullebergh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mullebergh accountancy & advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Als dienstverlener en verwerker neemt Mullebergh accountancy & advies de bescherming van uw gegevens serieus en zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mullebergh.nl.
De beveiliging van uw gegevens vindt zijn weerslag in toegangsbeveiliging tot het pand (alarmsysteem), tot het computernetwerk (inlognaam en toegangscode) en tot de programmatuur (slechts voorhanden voor medewerkers die betrokken zijn bij die specifieke dienstverlening). Vanzelfsprekend wordt dagelijks een back-up gemaakt die extern wordt opgeslagen. Ook wordt antivirus software gebruikt.
Voor gebruikers van online faciliteiten is sprake van een gescheiden netwerk.
In alle arbeidsovereenkomsten met medewerkers is nadrukkelijk permanente geheimhouding overeengekomen. Tevens is voor alle medewerkers een gedragscode van toepassing. Dienstverleners aan onze organisatie inzake systeembeheer en huishouding hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.